Werkvelden

(speciaal) onderwijs

Rops Consultancy heeft de afgelopen jaren een groot aantal projecten binnen het speciaal en regulier (voortgezet) onderwijs mogen begeleiden. Door deze ruime ervaring is er een grote interesse en nauwe betrokkenheid bij het onderwijs ontstaan. Vooral bij het speciaal en primair onderwijs.

Onderwijs aan kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen extra zorg en begeleiding op school nodig hebben, ontwikkelingen richting inclusiever onderwijs, koerswijzigingen, verkokerde systemen en dito wetgeving, de noodzaak tot kwaliteitsverbetering, het belang van intensieve samenwerking, het tekort aan schoolleiders, wijzigingen in de leerlingpopulatie. Dat zijn maar een paar voorbeelden van strategische vraagstukken waar veel onderwijsorganisaties mee geconfronteerd worden. Het is dan prettig om een beroep te kunnen doen op een externe adviseur die het proces kan begeleiden om te komen tot nieuw beleid, het aanpassen van de organisatie of nieuwe samenwerkingen.

 

Rops Consultancy heeft de afgelopen jaren binnen het onderwijs onder andere gewerkt aan onderstaande opdrachten:

 

 • Ontwikkelen van een strategisch beleidsplan of nieuwe koers voor diverse stichtingen in het speciaal onderwijs.
 • Workshop visieontwikkeling voor de Raad van Toezicht van een stichting voor (speciaal) basisonderwijs.
 • Ontwikkelen van nieuw sturingsconcept en functiebouwwerk voor een school in het speciaal onderwijs.
 • Op bestuurlijk niveau mee ontwikkelen van kaders voor een nieuwe (unieke) onderwijsinstelling.
 • Vormgeven van de structuur en inhoud van de samenwerking tussen een school voor speciaal onderwijs en een zorginstelling.
 • Ontwikkelen van het proces en de inhoud van de nieuwe koers voor een vereniging die belangen behartigt voor scholen in speciaal onderwijs.
 • Ontwikkelen van nieuw sturingsconcept en functiebouwwerk voor een bestuur in het speciaal onderwijs.
 • Onderzoek verrichten en advies uitbrengen over een passende toekomst van een aantal scholen in een specifieke regio.
 • Met onderwijs- en opvangpartners werken aan de ontwikkeling van (integrale) kindcentra.

jeugdzorg

Het werkveld van de jeugdzorg wordt door Rops Consultancy al jarenlang met grote belangstelling gevolgd. Deze sector heeft een complexe opdracht en de huidige structuren en systemen maken het realiseren van die opdracht niet eenvoudig. Noodzakelijke veranderingen en gewenste ontwikkelingen kunnen daardoor niet altijd voldoende in de organisaties inslijten. Bij organisaties in de jeugdzorg wordt al jaren een sterk beroep gedaan op implementatievermogen en innovatiekracht en maar al te vaak is daar begeleiding van een expert bij nodig.

 

Rops Consultancy heeft de afgelopen periode binnen de sector jeugdzorg onder meer gewerkt aan onderstaande opdrachten:

 

 • Coaching van managers.
 • Analyse van wachtlijsten (in opdracht van instellingen en provincies).
 • Opsporen van de oorzaken van het niet goed functioneren van teams en aansluitend opzetten en uitvoeren van verbeterplannen.
 • Het opzetten en uitvoeren van professionaliseringstrajecten middels managementdevelopment-programma’s.

welzijnssector

Instellingen binnen de welzijnssector kennen een enorme diversiteit, in omvang en professionaliteit maar ook wat betreft de diensten die ze aanbieden. De laatste jaren hebben veel organisaties zich gericht op meer transparantie in sturing en verantwoording van het welzijnswerk. Dat heeft ervoor gezorgd dat ook de relatie met opdrachtgevers in een ander perspectief is komen te staan.

 

Rops Consultancy heeft de afgelopen periode binnen de sector welzijn onder meer gewerkt aan onderstaande opdrachten:

 

 • Workshops creativiteit en beleid met diverse teams van maatschappelijke organisaties.
 • Coaching van managers en beleidsmedewerkers.
 • Begeleiding fusie jongerenwerk en welzijnsinstelling.
 • Doorontwikkeling van samenwerking tussen diverse partijen binnen een multifunctionele accommodatie (MFA).
 • Onderzoek naar Brede Schoolontwikkeling en positie van welzijnsorganisatie.

overige werkvelden

Adviesbureaus (in non-profit sector): strategiebepaling en coaching van bestuurders.

Cultuursector: voorbereiden van fusie tussen twee culturele instellingen.

Agrarische sector: begeleiden ondernemers richting verbrede landbouw, zoals kinderopvang en dagbesteding.

Zorg en welzijn: beleidsontwikkeling en samenwerking.